Er zijn verschillende redenen om een interim-manager in te schakelen.

  • crisismanagement
  • verandermanagement
  • overbruggingsmanagement
  • projectmanagement

Iedere reden vraagt een andere aanpak en vraagt iets van de competenties van een interim-manager.

Verandermanagement is niet gericht op het beheersen van een kortstondige (crisis)situatie, maar op het voor de langere termijn inrichten van de organisatie om te voldoen aan
de eisen die de omgeving aan de organisatie stelt. Dit is vaak het geval wanneer een school een onvoldoende beoordeling heeft gekregen van de inspectie.

Verandermanagement wordt meestal voor een langere periode ingezet dan crisismanagement. Bij verandermanagement kan juist de onafhankelijkheid van de interim manager van een betekenisvolle meerwaarde zijn.

Aan overbruggingsmanagement is behoefte wanneer een specifieke managementfunctie tijdelijk opgevuld moet worden wegens ziekte of een ontstane vacature.

Bij overbruggingsmanagement is meestal geen sprake van een aan de functie verbonden specifieke opdracht. Overbruggingsmanagement kan zich ook beperken tot ‘op de winkel passen’ of waarnemen.

Projecten zijn per definitie tijdelijk. Omdat projecten meestal geen deel uitmaken van de dagelijkse routines en processen in een organisatie ontbreekt het veel organisaties aan de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is om projecten te managen en uit te voeren. Hierdoor kan het inschakelen van een projectmanager zinvol zijn om een specifiek traject te laten slagen.

Juist bij een crisis is het van belang om snel, vaak direct, in benodigde en ontbrekende managementcompetenties te voorzien. De crisis moet immers zo snel mogelijk worden bezworen. In deze situatie wordt veelal gezocht naar een interim-manager die ervaring heeft met het oplossen van en het omgaan met een dergelijke crisis.